#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=110#!trpen#Select Page#!trpst#/trp-gettext#!trpen#

glamping blessed

algemene voorwaarden

     

ALGEMENE VOORWAARDEN GLAMPING BLESSED

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
 3. Totstandkoming Overeenkomst en Reserveren
 4. Annuleren of wijzigen van de Overeenkomst
 5. Financiële bepalingen
 6. Verplichtingen Recreant en (Mede)recreant
 7. (Gebruik) Accommodatie
 8. Faciliteiten (in of buiten het Park)
 9. Reisinformatie
 10. Klachten
 11. Reissom en kosten
 12. Aansprakelijkheid
 13. Privacy
 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 15. Overige
 • Bepalingen
 • Parkreglement
 • Reglement groepen en/of specifieke gevallen

 1. DEFINITIES

Aankomst: de begindatum van de periode waarvoor de Overeenkomst tussen Recreant en Ondernemer is aangegaan.
Accommodatie: alle vakantieverblijven t.b.v. recreatieve doeleinden (zoals bijv. een tent, (sta)caravan, bungalow, appartement, kampeerplaats e.d.).
Accommodatieverstrekker: de eigenaar en/of de door deze aangestelde beheerder van de in verhuur uit te geven Accommodatie.
Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten die gesloten worden voor de huur van een Accommodatie bij de Accommodatieverstrekker tussen Recreant en Ondernemer.
Faciliteiten: alle voorzieningen binnen of buiten de Parken waarvan op basis van de Overeenkomst gebruik kan worden gemaakt.
Gasten: alle personen die vallen onder het begrip Recreant en Mederecreant en gebruik maken van de Accommodatie en/of Voorzieningen van de Parken, evenals bezoekers van het Park.
Mederecreant: de personen die door de Recreant bij de boeking worden aangemeld en/of deel uitmaken van het reisgezelschap.
Ondernemer: de partij waarmee de Recreant een Overeenkomst aangaat. Deze is aangegeven onderaan het kostenoverzicht.
Overeenkomst: de Overeenkomst voor verhuur van een Accommodatie met de daarbij behorende Algemene Voorwaarden.
Park: het park waarin een Accommodatie zich bevindt.
Parkreglement: het reglement dat de Accommodatieverstrekker hanteert voor het Park.
Recreant: de (rechts)persoon die de boeking maakt en de Overeenkomst aangaat.
Reissom: de huurprijs voor de Accommodatie inclusief eventuele kortingen en exclusief eventuele bijkomende kosten.
Schriftelijk: per brief of email.
Waarborgsom: een bedrag dat in rekening kan worden gebracht als voorschot op eventuele schade /extra schoonmaakwerkzaamheden, die tijdens het verblijf door (toedoen van) de Gast wordt veroorzaakt.
Website: de website(s) van de Ondernemer die gebruikt is voor het maken van de Overeenkomst Daar waar een definitie in het enkelvoud is geformuleerd, geldt deze ook voor het meervoud en andersom.

 1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Ondernemer en Recreant betreffende huur van Accommodaties. Deze voorwaarden zijn een onverbrekelijk onderdeel van de Overeenkomst.

 1. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST EN RESERVEREN

Een Overeenkomst voor verhuur van een Accommodatie komt tot stand middels aanbod en aanvaarding. Die Overeenkomst kan tot stand komen aan de receptie van het Park maar ook middels reservering. Een Overeenkomst kan slechts worden aangegaan door een Recreant die 21 jaar of ouder is. Indien de Recreant jonger dan 21 jaar is, kan de Ondernemer bijkomende voorwaarden stellen. Indien de Mederecreanten van de Recreant jonger dan 21 jaar zijn, dient de Recreant gedurende het volledige verblijf van die Mederecreanten die Mederecreanten te vergezellen. Er kan zowel online als telefonisch een Accommodatie worden gereserveerd. Deze twee manieren van reserveren zijn voor beide partijen bindend.

Online reserveren:

 • Er komt een Overeenkomst tot stand indien:
  • De Recreant akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden;
  • De Recreant alle verplichte gegevens invult om de reservering online te kunnen maken en vervolgens de reservering definitief maakt d.m.v. de button “Reserveer nu”, en;
  • De Ondernemer de reservering aan de Recreant Schriftelijk heeft bevestigd.
 • Iedere ontvangst van een reservering welke gemaakt wordt via de Website wordt bevestigd met een e-mail aan de Recreant, dat betekent dat de reservering is ontvangen en in behandeling is genomen. Daarmee is de reservering bindend voor de Recreant.
 • Als de Recreant geen ontvangstbevestiging per e-mail heeft ontvangen is er mogelijk iets mis gegaan bij de boeking en dient de Recreant contact op te nemen met de Ondernemer, er kan dan nog geen beroep op de reservering worden gedaan.

Telefonisch reserveren:

De Recreant kan telefonisch geen reservering plaatsen.

Kostenoverzicht

Na controle en verwerking van de via de Website geplaatste reservering, ontvangt de Recreant van de Ondernemer een kostenoverzicht per e-mail (of eventueel op verzoek van de Recreant per post). Als dit kostenoverzicht niet binnen 2 dagen na reserveren wordt ontvangen, dient de Recreant contact op te nemen met de Ondernemer, eerder kan door de Recreant geen aanspraak op de reservering worden gedaan. Eventuele onjuistheden in het kostenoverzicht dienen binnen 24 uur aan de Ondernemer te worden doorgegeven.

Herroepingsrecht

Gemaakte reserveringen zijn onherroepelijk bindend voor de Recreant. Een herroepingsrecht (de zogeheten afkoelperiode) zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op diensten betreffende de huur van Accommodatie.

Recreant

 • De Recreant moet minimaal 21 jaar zijn op het moment van boeken.
 • De Recreant is aansprakelijk voor alle Mederecreanten die worden aangemeld en die hem/haar vergezellen en voor alle Gasten die de Recreant op het Park bezoeken.
 • Alle correspondentie wordt gevoerd via de gegevens van de Recreant.

 

 1. ANNULEREN OF WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST

Annuleren door Recreant

Het kan gebeuren dat men de vakantie door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval moet de Recreant of zijn plaatsvervanger dit Schriftelijk of telefonisch (tijdens kantooruren) aan de Ondernemer doorgeven. Aan een annulering of wijziging zijn in de meeste gevallen kosten verbonden. Na annulering ontvangt de Recreant van de Ondernemer een annuleringsnota. Hierin staan de kosten van de annulering omschreven. Naast de verschuldigde reserverings- en eventuele voorkeurskosten (en eventuele premies van de verzekeringen) is de (Mede)Recreant de volgende bedragen aan de Ondernemer verschuldigd:

 • Bij annulering tot de 4 weken voor aankomst: Gratis
 • Bij annulering vanaf de 28ste dag tot de 14e dag voor aankomst: 50% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 14e dag tot en met de dag van aankomst: 100% van de reissom

Annulering door de ondernemer

In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, is de Ondernemer gerechtigd de reservering te annuleren. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt onder meer verstaan:

 • Dat de Accommodatie niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld: door wateroverlast, brand of wanprestatie van de accommodatieverstrekker).
 • Dat de Accommodatie niet meer beschikbaar is (bijvoorbeeld: een dubbel geplaatste reservering of een faillissement van de Accommodatieverstrekker).
 • Dat vergunningen door gemeente of andere vergunninghouders worden ingetrokken of afgekeurd.

De ondernemer stelt de Recreant hiervan direct met opgave van reden, telefonisch of schriftelijk op de hoogte. Hij zal in dit geval trachten een gelijkwaardige Accommodatie aan te bieden tegen dezelfde Reissom. Als geen passend alternatief aanbod kan worden gedaan, of de Recreant gaat niet akkoord met het geboden alternatief, gaat de Ondernemer over tot terugstorten van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde Reissom zonder dat de Ondernemer aan de Recreant enige schadevergoeding verschuldigd is.

Wijzigen

Wanneer een Recreant een Overeenkomst wil wijzigen is dat mogelijk tot 28 dagen voor Aankomst. De boeking mag na wijziging niet goedkoper dan de oorspronkelijke boeking zijn. Voor deze wijzigingen kunnen wijzigingskosten worden berekend.

Indeplaatsstelling:

Indien de reservering geheel wordt overgedragen aan een derde, moet de Recreant dit Schriftelijk aangeven bij de Ondernemer. Voor deze wijzigingen kunnen wijzigingskosten worden berekend. Reeds betaalde bedragen zullen gelden als zijnde betaald door de overnemende partij. De overdragende en overnemende partij dienen dit onderling te regelen.

Bedenktijd

Het is mogelijk om de reservering binnen 24 uur na plaatsing nog kosteloos te annuleren. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@glampingblessed.com.

 1. FINANCIËLE BEPALINGEN

Betalen

Bij het plaatsen van de reservering en het ontvangen van de bevestiging dient de gehele reissom inclusief borg betaald te worden. Het totaalbedrag van het kostenoverzicht moet altijd volledig voldaan zijn voor Aankomst.

Niet betalen binnen de betalingstermijn

Wanneer de Ondernemer niet tijdig de betalingen heeft ontvangen, is hij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden (te annuleren) en de Recreant aansprakelijk te stellen voor de annuleringskosten. De annuleringskosten worden verrekend met de reeds betaalde bedragen

 1. VERPLICHTINGEN RECREANT EN (MEDE)RECREANT

De Recreant en Mederecreant en hun eventuele Gasten zullen de verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden en het Parkreglement nakomen. Niet nakomen van deze verplichtingen zal worden gezien als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst wat leidt tot schadeplichtigheid van de Recreant ten aanzien van de Ondernemer. Bovendien geeft dit de Ondernemer het recht de Overeenkomst te ontbinden.

 1. (GEBRUIK) ACCOMMODATIE

Staat van de Accommodatie en aard van gebruik

 • De Accommodatie wordt in goede staat aan de (Mede)Recreant ter beschikking gesteld. Indien de (Mede)Recreant van mening is dat daarvan geen sprake is, dient hij dit onmiddellijk te melden.
 • Recreant is verplicht de Accommodatie en de daartoe behorende inventaris, zorgvuldig te behandelen. Huurder zal het gehuurde bij vertrek in nette staat achterlaten. Alle schade welke door de Recreant of Mederecreant aan de Accommodatie is aangebracht, dient door Recreant voor vertrek aan de receptie van het Park te worden gemeld. De kosten van de schade zullen op de reeds betaalde borg ingehouden worden.
 • Als de Accommodatie niet schoon of beschadigd wordt achtergelaten, is de Ondernemer gerechtigd zijn schade in rekening te brengen en eventueel te verrekenen met nog openstaande (waarborg)posten.
 • De Accommodatie mag uitsluitend door de huurder worden gebruikt voor recreatieve doeleinden, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Onder recreatieve doeleinden wordt in ieder geval niet verstaan het gebruik door de huurder van de Accommodatie gedurende de periode dat één of meer van de gebruikers van die Accommodatie(s) werkzaamheden uitvoert of uitvoeren ongeacht of deze betaald of onbetaald zijn en ongeacht of deze plaatsvinden in dienstverband of buiten dienstverband. Permanente bewoning is niet toegestaan.

Maximaal toegestane personen

Met gebruik van de gereserveerde Accommodatie met meer dan het voor de Accommodatie geldende maximaal aantal toegestane personen als vermeld op de Website is niet toegestaan. De Ondernemer kan in dit geval de (Mede)Recreant het gebruik van de Accommodatie ontzeggen. Deze heeft hierbij geen recht op restitutie. Het is niet toegestaan bezoekers te ontvangen of te laten overnachten zonder voorafgaande goedkeuring van de Ondernemer.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan.

 1. FACILITEITEN (IN OF BUITEN HET PARK)

 Openingstijden en kosten

In de beschrijving van de Accommodatie op de Website, wordt informatie verstrekt over de Faciliteiten die worden aangeboden. Indien er geen kosten vermeld worden voor het gebruik van Faciliteiten, betekent dit niet dat het gebruik van deze Faciliteiten gratis is.

 1. REISINFORMATIE

Aankomst en vertrek

De tijden van aankomst en vertrek kunt u terugvinden in de verkregen aanreisinformatie. Deze ontvangt de Recreant uiterlijk een week voor vertrek. U kunt deze informatie ook terugvinden op de Website. In geval van verlate aankomst of vervroegd vertrek blijven de kosten voor de gehele gereserveerde periode verschuldigd.

 1. KLACHTEN

 Indien een Gast tijdens het verblijf op het Park een klacht heeft, kan deze gemeld worden bij de receptie en/of de manager van het Park teneinde de Ondernemer in de gelegenheid te stellen om deze klacht op te lossen. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kan tot twee weken na thuiskomst de klacht Schriftelijk ingediend worden via info@glampingblessed.nl. Daarbij dient opgave te worden gedaan van de klacht, het eventuele boekingsnummer, de contactgegevens van de Gast en alle andere informatie die voor de Ondernemer bij de afhandeling van de klacht nuttig kan zijn

 1. REISSOM EN KOSTEN
 • Een combinatie van kortingen is niet mogelijk.
 • Ondernemer behoudt zich het recht voor om de Reissom te wijzigen indien verhoging van overheidsheffingen of belastingen daartoe aanleiding geven.
 • Eventuele kortingsacties gelden niet voor bestaande/reeds gemaakte Reserveringen.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID
 • Ondernemer en Accommodatieverstrekker zijn niet aansprakelijk voor verlies en of diefstal (geld inbegrepen), beschadigingen van eigendommen, schade of letsel berokkend aan de (Mede)Recreant door welke oorzaak dan ook.
 • Het gebruik van de Accommodatie en van alle Faciliteiten en diensten op het Park is voor eigen risico van de (Mede)Recreant.
 • Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onverwachte (bouw)activiteiten in de buurt van de gereserveerde Accommodatie, werkzaamheden aan toegangs- en/of hoofdwegen, geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren, kerkklokken, vuurwerk, auto’s, treinen of landbouwwerktuigen, overlast door ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid van het Park en/of de Accommodatie.
 • De (Mede)Recreant wordt geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijke wet- en regelgeving. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele overtreding daarvan door de (Mede)Recreant.
 • Aansprakelijkheid Recreant. Tijdens het verblijf is de Recreant aansprakelijk voor de tijdens het verblijf toegebrachte schade aan de Accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij de geboekte Accommodatie behoren ongeacht door wie die schade is toegebracht. De afwikkeling van deze schade dient in eerste instantie te verlopen tussen de Accommodatieverstrekker en de Recreant.

 1. PRIVACY

Een verwijzing naar de privacy verklaring van de Ondernemer kunt u op de website terug vinden.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
 • Het Nederlandse recht is van toepassing op de Overeenkomsten die op basis van deze Algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of worden aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
 • Geschillen aangaande de Overeenkomst kunnen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg. Indien de Recreant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, wordt de Recreant een termijn gegund van tenminste één maand nadat de Ondernemer zich Schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, om Schriftelijk voor beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

 1. OVERIGE BEPALINGEN

De Recreant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste contactgegevens en dient elke wijziging in zijn contactgegevens onmiddellijk aan de Ondernemer te melden

only good vibes

Questiions

Glamping Blessed

Ekkersweijer 3

5681 RZ

Contact

Info@glampingblessed.nl

+31 6 18 84 47 09

en_USEnglish